Tekst en bestanden - Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wie zijn wij?

Wij zijn Rodetec Uitzendbureau B.V. gevestigd aan de Lopikhof 68 te 1108 GL Amsterdam. Rodetec Uitzendbureau, nader te noemen Rodetec. Rodetec is gespecialiseerd in het detacheren, het bemiddelen en het in-en uitlenen van ZZP’ers en uitzendkrachten. In deze privacyverklaring leggen wij aan alle cliënten van Rodetec uit welke persoonsgegevens wij van onze cliënten verwerken en waarom we dat doen. Daarnaast leggen we uit hoe u, als cliënt, ons kunt bereiken als u vragen hebt over de wijze waarop we omgaan met uw persoonsgegevens of als u gebruik wilt maken van één van uw rechten onder de geldende privacywetgeving.

Waarom gebruiken we persoonsgegevens?

Rodetec gebruikt de persoonsgegevens van haar cliënten in de eerste plaats voor de uitvoering van haar diensten voor de cliënt en het verantwoorden van haar werkzaamheden aan de opdrachtgever van Rodetec. 
De diensten van Rodetec ten behoeve van haar cliënten zien op het beoordelen van een verzoek tot arbeidsbemiddeling en het stabiliseren en regelen van schulden conform de met de cliënt en de opdrachtgever afgesproken methodiek. 
Deze verwerkingen vinden plaats ter uitvoering van de overeenkomst met u en/of onze opdrachtgever en mogelijke werkgever. Om deze diensten goed uit te kunnen voeren verwerkt Rodetec de gegevens bovendien voor urenverantwoording en onkostendeclaratie, facturatie, declaratie, managementinformatie en kwaliteitsbewaking. Deze verwerking vindt plaats op grond van de gerechtvaardigde belangen van Rodetec.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Om deze diensten goed te kunnen leveren worden, afhankelijk van de afgesproken methodiek, de volgende categorieën persoonsgegevens van de cliënten door Rodetec verzameld, gebruikt en bewaard:

Contactgegevens: 

 1. Kamer van Koophandel nummer
 2. Bedrijfsnaam
 3. Voornaam
 4. Achternaam
 5. Adres, 
 6. Postcode en woonplaats
 7. E-mailadres
 8. Telefoonnummer;
 9. Kopie ID-bewijs en/of paspoort
 10. VCA bewijs

Financiële gegevens: 

 1. Inkomensgegevens
 2. Schuldenpakket
 3. IBAN-nummer
 4. Burger Service Nummer (BSN)
 5. Zorg-verzekeringsgegevens;
 6. VCA

Dossier gerelateerde overige documentatie:

 1. Bij juridische dienstverlening de financiële gegevens.
 2. Kopie legitimatiebewijs
 3. Machtigingen
 4. Overeenkomsten.

Juridische gegevens:

Beschikkingen en uitspraken die relevant zijn voor de behandeling van het dossier.

Medische gegevens:

Gegevens over de gezondheid voor zover deze relevant zijn voor de uitvoering van de dienstverlening.

Wanneer en met wie delen we persoonsgegevens

Voor effectieve schuldhulpverlening is samenwerking met andere partijen nodig. Wanneer dat het geval is, delen wij uw persoonsgegevens tijdens de uitvoering van de dienstverlening met die andere partijen. Voor alle duidelijkheid: het delen van uw persoonsgegevens met andere partijen vindt enkel plaats als dit noodzakelijk is voor de met u overeengekomen dienstverlening. Indien uw instemming niet besloten ligt in de met u gesloten overeenkomst, dan vragen wij u hier voorafgaand toestemming voor. Wilt u uw toestemming intrekken? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Rodetec.

Partijen waarmee gegevens worden gedeeld kunnen zijn:

Opdrachtgevers van Rodetec: gemeenten, kredietbanken of individuele ondernemingen (vaak uw werkgever). Zij worden als belanghebbende geïnformeerd over de voortgang van de dienstverlening en de verleende diensten. Bij deze rapportages wordt uiteraard rekening gehouden met uw belangen en privacy.

Schuldeisers: het kan nodig zijn om gegevens uit te wisselen met schuldeisers om bijvoorbeeld een regeling of akkoord te treffen.

Andere hulpverleners: problemen met schulden staan vaak niet op zichzelf. Indien noodzakelijk en relevant vindt afstemming plaats met andere partijen zodat wij u goed van dienst kunnen zijn.

Daarnaast kunnen uw gegevens gebruikt worden voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. Voorwaarde is dat uw persoonlijke levenssfeer niet onevenredig wordt geschaad. Gegevens worden indien mogelijk enkel geanonimiseerd gebruikt. Gegevens worden ook met derden gedeeld als daarvoor een wettelijke of gerechtelijke verplichting bestaat.

Wat doen we aan de beveiliging van uw gegevens

Rodetec heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Rodetec streeft ernaar om zoveel mogelijk gegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER) te verwerken. Als er toch gegevens buiten de EER worden verwerkt, bijvoorbeeld door een dienst uit de USA (de Verenigde Staten), dan neemt Rodetec de nodige maatregelen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Hoelang bewaren we uw gegevens

Rodetec bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt en niet langer dan een wettelijke verplichting Rodetec oplegt om gegevens te bewaren. Voor dossiers bij schuldhulpverlening hanteren wij doorgaans een bewaartermijn van 5 jaar na afronding van het dossier.

Wat zijn uw rechten als het om persoonsgegevens gaat

Als u inzage wenst in alle gegevens die Rodetec van u heeft en/of als u gegevens wilt laten wijzigen of laten verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Rodetec. Daarnaast heeft u het recht om persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere organisatie of de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken. Ook in dat geval kunt u contact opnemen met uw contactpersoon binnen Rodetec, of contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Rodetec. De contactgegevens van deze functionaris vindt u onderaan deze privacyverklaring.

Wijzigingen

Rodetec behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest recente versie staat steeds op de website van Rodetec.

Vragen, opmerkingen of klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze privacyverklaring of de wijze waarop Rodetec uw gegevens registreert en verwerkt, dan kunt u contact met onze Functionaris Gegevensbescherming opnemen per e-mail via info@rodetec.nl of door een brief te sturen naar Rodetec t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming, Postbus 71195, 1008 BD Amsterdam. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u het niet eens bent met de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan.

RodeTec Uitzendbureau logo
RodeTec Uitzendbureau
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in
Over ons - kort
Over ons

RodeTec Uitzendbureau

Een vakspecialist vinden voor een bijzonder project is niet eenvoudig. Andersom zijn kandidaten op zoek naar een opdracht die bij ze past. RodeTec brengt uitzendkrachten, ZZP’ers en opdrachtgevers snel, gemakkelijk en met veel zorg bij elkaar. Samen werken we succesvol aan een zorgeloze  toekomst.

 • Schrijf je in op RodeTec
 • Vind de leukste opdrachten 
 • Kies de specialist die bij u past
 • Ga onbezorgd aan het werk

Meer over ons

RodeTec Uitzendbureau logo
RodeTec Uitzendbureau

Copyright © 2023 RodeTec Uitzendbureau | Alle rechten voorbehouden