Anti discriminatie beleid
Over ons

Anti-discriminatie beleid

Bij RodeTec hanteren wij in alle opzichten een Anti-discriminatie beleid bij de werving en selectie van alle personen. Niemand zal uit- of buitengesloten worden bij het vinden van een passende baan via RodeTec

Bij RodeTec onderschrijven de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) en de fundamentele vrijheden, waaronder de maatschappelijke relevantie om LHBTI’s een veilige werkomgeving te bieden waar ieder individu zichzelf kan zijn.

Algemeen uitgangspunt

De bedrijfsvoering van RodeTec Uitzendbureau is erop gericht om alle werkzoekenden een eerlijke kans op passend werk te bieden. Wij maken geen onderscheid op basis van iemands leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, etnische afkomst levens- politieke- of geloofsovertuiging, ras, of nationaliteit.  Bij de werving en selectie hebben alle werkzoekenden recht op gelijke behandeling omdat wij uitsluitend iedereen beoordelen op functie-gerelateerde criteria.

Doel

RodeTec Uitzendbureau heeft als doel om ten opzichte van alle medewerkers en derden duidelijk en volledig transparant te zijn over:  

 1. Wat RodeTec Uitzendbureau verstaat onder discriminatie/ discriminerende verzoeken;  
 2. Wat RodeTec als standpunt inneemt ten opzichte van discriminatie/discriminerende verzoeken;  
 3. Handelen door de medewerkers:

1. Definitie discriminatie

Onder discriminatie wordt verstaan: het maken van direct en indirect onderscheid tussen personen op grond van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.  

Onder discriminatie wordt uitdrukkelijk ook verstaan het ingaan op verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie onderscheid tussen personen te maken op basis van criteria die niet noodzakelijk of relevant zijn voor een goede invulling van de functie.  

2. Standpunt van RodeTec Uitzendbureau  

 • Bij RodeTec Uitzendbureau wijzen wij iedere vorm van discriminatie af.  
 • Verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria worden uitsluitend gehonoreerd als er sprake is van objectieve rechtvaardiging.

Er is sprake van objectieve rechtvaardiging als het selecteren op de verzochte criteria:

 1. Een legitiem doel dient. Dit houdt in dat er een goede functie gerelateerde reden is om bij de werving en selectie te selecteren op betreffende criteria (een voorbeeld van een legitiem doel is veiligheid);  
 2. Resulteert in het bereiken van het legitieme doel, het middel is geschikt om het doel te bereiken;  
 3. In redelijke verhouding staat tot het doel, er is sprake van proportionaliteit ten opzichte van het doel;  
 4. Noodzakelijk is omdat er geen andere, minder onderscheid makende manier is om het doel te bereiken, er wordt voldaan aan het noodzakelijkheidscriterium.  

RodeTec Uitzendbureau accepteert onder geen enkele voorwaarde dat de medewerkers discriminerend worden bejegend door derden.  

Onder medewerkers wordt hier tevens verstaan de werknemers die werkzaamheden verrichten onder leiding en toezicht van een inlener.  

Handelen door de medewerkers: 

De medewerkers hebben een eigen verantwoordelijkheid om alert te zijn op verzoeken van opdrachtgevers met een discriminatoir karakter, dergelijke verzoeken te herkennen en er zorg voor te dragen dat er geen medewerking aan wordt verleend.  

Als de medewerker twijfelt over het al dan niet aanwezig zijn van een objectieve rechtvaardiging bij een verzoek van een opdrachtgever om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria, of vragen heeft hoe een verzoek af te handelen, kan de medewerker voor overleg terecht bij de leidinggevende en bij de contactpersoon binnen RodeTec.  

Indien de medewerker discriminatie signaleert en het aan de orde wil stellen, misstanden of wangedrag wil melden en/ of een vertrouwenskwestie aan de hand heeft, kan de medewerker terecht bij de leidinggevende en bij de contactpersoon binnen RodeTec.  

Als dit niet leidt tot een voor de medewerker afdoende resultaat kan de medewerker terecht bij directie. Als de medewerker discriminatie signaleert en het aan de orde wil stellen, misstanden of wangedrag wil melden en/ of een vertrouwenskwestie aan de hand heeft, kan de medewerker terecht bij leidinggevende en bij de contactpersoon binnen RodeTec.  

 

RodeTec Uitzendbureau logo
RodeTec Uitzendbureau
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in
Over ons - kort
Over ons

RodeTec Uitzendbureau

Een vakspecialist vinden voor een bijzonder project is niet eenvoudig. Andersom zijn kandidaten op zoek naar een opdracht die bij ze past. RodeTec brengt uitzendkrachten, ZZP’ers en opdrachtgevers snel, gemakkelijk en met veel zorg bij elkaar. Samen werken we succesvol aan een zorgeloze  toekomst.

 • Schrijf je in op RodeTec
 • Vind de leukste opdrachten 
 • Kies de specialist die bij u past
 • Ga onbezorgd aan het werk

Meer over ons

RodeTec Uitzendbureau logo
RodeTec Uitzendbureau

Copyright © 2024 RodeTec Uitzendbureau | Alle rechten voorbehouden